Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Kroužky

Lyžařská školička

Kurz probíhal v měsíci lednu a únoru 2024 v lyžařském areálu Hlubočky u Olomouce. Kurz není součástí školního vzdělávacího programu, pořádá jej sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem. 

Kroužky a pravidelné aktivity platné po školní rok 2023/24

Všechny níže uvedené aktivity probíhají od října 2023 do května 2024 wink

Florbalové aktivity

Předškoláci ze třídy Hříbečků a Lvíčat několikrát ročně v rámci spolupráce mateřské školy s FBC Přerov navštíví přerovskou florbalovou halu. Pod dohledem dětmi oblíbeného živého obřího maskota plní pohybové úkoly, hrají malý turnaj, baví se a seznamují se sportovním prostředím.

Pohybové aktivity mimo MŠ

Děti ze třídy Hříbečků v rámci školního vzdělávacího programu pravidelně navštěvují sportovní halu SK Žeravice. Pod vedením zkušených trenérů se za asistence studentů SPgŠ celkově rozvíjí v oblasti hrubé motoriky. Ve velkém prostoru haly je přirozeně podporována pohybová aktivita dětí a pozitivními zážitky ovlivňován jejich postoj ke zdravému životnímu stylu.

Logopedická poradna

Od října je nabízena nad rámec školního vzdělávacího programu logopedie zejména dětem ze třídy Hříbečků, výjimečně také ze třídy Žabek a Motýlků. Děti se řečově zdokonalují v logopedické místnosti pod vedením paní Bc. Lenky Sujové a Bc. Anděly Švrdlíkové. Obě splňují odbornou kvalifikaci, spolupracují s SPC logopedickým, které je hlavním poradenským zařízením v oblasti vzdělávání dětí se závažnými poruchami řeči v naší logopedické třídě. Děti pracují bez přítomnosti rodičů, ke komunikaci slouží logopedický sešit. Samozřejmě je možno individuálně ráno navštívit logopedickou třídu v suterénu a nejasnosti konzultovat. V září procházejí děti depistáží (prověření kvality řečového projevu) a jejich zákonní zástupci jsou přímo oslovováni. Pokud soudíte, že Vaše dítě pomoc logopedek potřebuje, můžete je kontaktovat osobně.

Pohybový a sportovní kroužek

Kroužek nad rámec školního vzdělávacího programu zaměřený na sport a řízený pohyb vede každé liché pondělí paní Ševčíková. Děti se zaměřují na koordinaci pohybů. Cvičí v překážkové dráze, na stanovištích, hrají pohybové hry a sportují pro radost. 

Výtvarný kroužek

Naši umělci malují a výtvarně tvoří pod vedením paní Šnajdrové. Jejich práce celý rok zdobí chodby naší mateřské školy. Kroužek koncipovaný nad rámec školního vzdělávacího programu probíhá každý sudý týden ve středu.

Kroužek předškoláka

Děti, které potřebují před nástupem do školy více procvičovat grafomotoriku, psychomotoriku, paměť, nebo třeba pozornost, tyto dovednosti prohlubují zábavnou formou nad rámec školního vzdělávacího programu s paní Pazderovou nebo Pospíšilíkovou ve dvou skupinách střídavě každé liché úterý, nebo lichou středu. Součástí náplně kroužku bývají i jednoduché pokusy, hry, psychomotorická a pohybová cvičení.

Předplavecký výcvik

Děti nejstarší věkové skupiny se kurzu účastní v rámci třídního vzdělávacího programu. Spolupracujeme s Plaveckou školou Přerov. Ve školním roce 2023/24 probíhá kurz 10 lekcí plavání pro naše předškoláky. Zahájen byl v úterý 19. září dopoledne.

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek